Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Adres: Fidanlık Mah. Sağlık 1 Sokak No:26/A Sıhhiye-Çankaya/Ankara

Ünvanı : Anadolu Tıp Kitabevi ve Kitapçılık Ticaret A.Ş.

Telefon : 0264 281 03 25

E-mail : kitabevia@gmail.com – info@anadolutipkitabevi.com

1.2 -ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.anadolutipkitabevi.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, işbu konuda yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenecektir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Mal/Ürün/Hizmet türü:

 

Marka/Model:

 

Rengi:

 

Adedi:

 

Satış Fiyatı (KDVsiz):

 

Kargo Ücreti:

 

Ödeme Şekli:

 

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi:

 

Telefon Numarası

 

Fatura Adresi:

 

Vergi Dairesi

 

Vergi Numarası

 


Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Ödeme Şekli, Satış ve kargo bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-ALICI, iş bu Sözleşme öncesinde ürün/ürünlere ilişkin verilen ön bilgiler ve bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI ‘ya ait www.anadolutipkitabevi.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün www.anadolutipkitabevi.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafında karşılanacaktır. E-kitap satışlarında ürün ALICI tarafından bildirilen mail adresine teslim edilecektir.

4.3- Ödeme, www.anadolutipkitabevi.com adlı internet sitesi üzerinden sitede belirtilen bankalara ait kredi kartları (Visa, MasterCard vs) ile yapılır.

4.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.6- Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.7-Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICININ yukarıda belirtilen adresinde elden teslim şeklindedir. Teslim anında ALICININ adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICININ ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATIC’ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti……………………… … TL olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Kargo bedeli,ürün bedeline dâhil değildir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.9- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.10- ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.12- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13-18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. ALICI işbu sözleşmeyi okumak ve onaylamakla 18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip olduğunu ve/veya kısıtlı ergin olmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın işbu hususla ilgili yanlış bilgilendirme yapmasından dolayı SATICI’ya herhangi bir kusur atfı mümkün olmayacaktır.

4.14- SATICI, dizgi ve sistem hatalarından, internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu hallerde ALICI, SATICI’dan herhangi hak iddiasında bulunamaz.

4.15-ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura ve sevk irsaliyesi aslını da ürünle birlikte SATICIYA göndermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.16-ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarda, SATICI bankaya iade bedelini tek seferde ödemektedir. ALICI, ise ürünü kaç taksit ile aldıysa banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır.Buna göre, müşterinin kredi kartına her ay bir taksit tutarı kadar iade bedeli yansıyacaktır. İade süresi, ALICI’nın, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha sürecek ve bu iadeler mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi kartı ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda SATICI, ALICI’ya nakit para ile ücret iadesi yapamaz. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.17- Taraflar iş bu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.18- İş bu Sözleşmenin tüm maddeleri SATICI ve ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, iş bu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

www.anadolutipkitabevi.com sitesinden alınan ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.

 

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

Anadolu Tıp Kitabevi

 

ALICI

 

Tarih : Saat:

Başa dön
EnglishTurkish